Zaznacz stronę

REGULAMIN WWW.FOODBOOK.COM.PL

§ 1. WSTĘP

1. Serwis foodbook.com.pl jest własnością spółki MSX MEDIA SP. Z O.O. z siedzibą ul. Leśna 19A Piecowice 55-093 gm. Długołęka, NIP: 896-154-17-35 REGON:36080897300000
która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Farbryczna we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000543577.

2. Funkcjonowanie Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Każdy Użytkownik powinien przeczytać niniejszy regulamin i zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

§ 2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin.

Portal – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością spółki MSX MEDIA SP. Z O.O. lub przez nią wykorzystywane i dostępne pod adresem foodbook.com.pl.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu.

Treści – wszelkie przepisy kulinarne, obrazy, pliki filmowe, graficzne dźwiękowe i inne, publikowane w Serwisie przez Użytkownika.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Portalu.

2. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Portalu.

3. Portal rozpoczyna świadczenie Usługi od momentu, w którym Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta.

4. Portal umożliwia:

a) przeglądanie i ocenę treści publikowanych w Portalu przez Użytkowników lub zamieszczonych tam przez MSX MEDIA SP. Z O.O. (foodbook)

b) włączanie do Serwisu przepisów kulinarnych,

c) dzielenie się z osobami trzecimi informacjami na temat treści zamieszczonych w Portalu.

5. Użytkownik, włączając do Portalu jakąkolwiek Treść, upoważnia MSX MEDIA SP. Z O.O. do:

a) dodania informacji w Portalu i publicznego prezentowania ich w ramach Portalu,

b) zapisywania przepisów i zawartych w nich materiałów w pamięci komputerowej,

c) publikowania i rozpowszechniania zawartych w nim Treści w sieci Internet i innych mediach z podaniem udostępnionych MSX MEDIA SP. Z O.O. danych dotyczących autora Treści,

d) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Treści wprowadzonych przez użytkownika,

6. Użytkownik może oznaczyć Treści imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Portal będzie zobowiązany do oznaczenia Treści na Portalu wskazanym analogicznie.

7. Poprzez dodanie przepisu do Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na bieżącą aktualizację prezentacji treści w Portalu przez jego administratorów w taki sposób, by odpowiadała ona aktualnej treści tego przepisu.

8. Użytkownik może publikować Treści w Serwisie wyłącznie poprzez dodanie przepisu do Serwisu.

9. Treści dodane przez Użytkownika do Portalu mogą podlegać ocenie Użytkowników.

10. W ramach Serwisu organizowane mogą być akcje promocyjne, konkursy itp.

11. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem Portalu należy zgłaszać administratorowi na adres admin@foodbook.com.pl

12. Dodawanie treści do Serwisu odbywa się poprzez opcję „Dodaj przepis”, którą znaleźć można na stronach Serwisu. Każdy dodany przepis zatwierdzony musi zostać przez foodbook.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a) nie używania w Treści nicków, tytułów, opisów itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

b) działania w sposób nie naruszający praw innych osób,

c) nie przekazywania do Portalu Treści reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

d) nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Portalu.

2. Przekazując Treści do publikacji w Portalu Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych Treści, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub posiada odpowiednią licencję umożliwiającą umieszczenie Treści w Portalu. Oświadcza także, że Treści nie naruszają obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw bądź dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do MSX MEDIA SP. Z O.O. z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez Użytkownika w Portalu jakichkolwiek Treści przejmie on na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

4.Portal niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w ust. 3
powyżej.

5. Zabronione jest przekazywanie do publikacji w Portalu Treści zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

6. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Portalu l według wskazówek wskazanych w Pomocy.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien usunąć konto z Portalu.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI MSX MEDIA SP. Z O.O.

1. MSX MEDIA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do:

a) oznaczania i kategoryzowania dodanych Treści oraz zmiany kategorii i tagów przypisanych danym Treściom przez Użytkowników,

b) promowania wybranych Treści w dowolnych mediach,

c) organizacji w ramach Serwisu akcji, konkursów itp. w tym także dotyczących podmiotów trzecich lub przez nie sponsorowanych,

d) usunięcia z Serwisu Blogów, których treść nie jest związana z charakterem Serwisu,

e) skasowania każdej Treści, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo i dobre obyczaje, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika,

f) zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dostępna pod tym adresem: www.foodbook.com.pl/polityka-prywatnosci

§8. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu foodbook przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres admin@foodbook.com.pl lub listownie na adres: MSX MEDIA SP. Z O.O.

3. MSX MEDIA SP. Z O.O. rozpatrzy reklamację w terminie 14-tu dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane foodbook prosimy kierować na adres: admin@foodbook.com.pl lub listownie na adres: MSX MEDIA SP. Z O.O.

2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: admin@foodbook.com.pl lub listownie na adres: MSX MEDIA SP. Z O.O.

3. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę MS Internet Explorer lub inną porównywalną przeglądarkę.

4. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

§ 10. ZMIANY REGULAMINU

1. MSX MEDIA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Portalu.

WYBIERZ KATEGORIĘ


ŚLEDŹ NAS

ULUBIONE PRZEPISY

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

WSTAW NA SWOJEGO BLOGA

logo_foodbook